Algemene voorwaarden

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HUTTERT, SALLAND EN TWENTE STEE

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de Huttert. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de Huttert zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven
Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van dehuttert.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Huttert is niet aan kennelijk fouten en omissies in haar website en eventuele
andere schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.
Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Reservering
De Huttert neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Zodra de Huttert een opdracht tot reservering heeft ontvangen, telefonisch, schriftelijk of via de
website, en de reservering in behandeling neemt ontvangt de huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering een boekingsformulier/factuur, per post dan wel per e-mail, van de reservering, waarvan de huurder één exemplaar ondertekend weer per omgaande aan de Huttert retour dient te sturen. De Huttert behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

Is de huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur (per e-mail, dan wel per post), dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met de Huttert, bij gebreke waarvan kan geen beroep op de reservering worden gedaan. Door de Huttert gestuurde boekingsformulieren / facturen en eventueel andere schriftelijke bescheiden
bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte recreatiewoning. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan de Huttert te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen.
Tussen de huurder en de Huttert komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de Huttert het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden per e-mail dan wel per post aan de huurder heeft verzonden. Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is de Huttert niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van de Huttert om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval de Huttert de wijzigingen van de huurder accepteert, kan de Huttert de huurder wijzigingskosten in rekening brengen.

De overeenkomst betreft de huur van één of meerdere vakantiehuizen of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling en verdere afwikkeling
Er dient binnen 10 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 50% van de totale huursom en de reserveringskosten. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij last-minute boekingen (periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 8 weken) dient het hele bedrag ineens te worden voldaan middels iDeal, hetzij telefonisch overgemaakt te worden dan wel contant te worden betaald.

Betaling kan bank of contant geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van de Huttert. Op verlangen van de Huttert dient de huurder een bewijs van betaling te overleggen.

Borgsom
Voor het recreatiewoning wordt een borgsom verlangd. Deze borgsom dient voor de aankomst op het verblijfsadres te worden voldaan. Na afloop van het verblijf in het recreatiewoning worden eventuele bijkomende kosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het recreatiewoning aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom terugbetaald. In ieder geval wordt het berekende restant van de borgsom binnen 14 dagen na het verblijf door de eigenaar of beheerder geretourneerd per bank.

Annulering
Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Hiervoor gelden de volgende regels:
- bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
- bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

Aansprakelijkheid
De Huttert is alleen aansprakelijkheid wanneer het vakantieobject in gebreke zou zijn, ondanks de grote zorg die aan elk recreatiewoning wordt besteed. De Huttert is aansprakelijk voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien de Huttert door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is de Huttert op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Aan fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van de Huttert kunnen geen gevolgen worden verbonden. De Huttert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenteel geluidsoverlast.

Verblijf
Bij aankomst kan het vakantieobject na 15.00 uur worden betrokken en dient vóór 11.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 25,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht de huurder en/of medehuurders de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren. Voor linnengoed zoals lakens, slopen. thee- en handdoeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, dan wel is het in de prijs inbegrepen. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van de recreatiewoning altijd vermeld. Op de dag van vertrek dient de recreatiewoning veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijdert. De vloer aangeveegd.

Klachten
Heeft de huurder gegronde klachten over de schoonmaak van zijn recreatiewoning, dan dient hij dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar. Deze stuurt dan iemand om de klacht van de huurder na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. De huurder dient niet zelf te gaan schoonmaken, anders wordt de klacht niet geaccepteerd, aangezien er door eigenaar niets te controleren valt. Indien de huurder klachten op een ander gebied heeft, dan dient hij dit op de aankomstdag vóór 19.00 uur te melden. Later kan de klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Slotbepaling
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de
onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt
gebracht.

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MINICAMPING DE HUTTERT

Onze Minicamping is aangesloten bij de vereniging van kampeerboeren, die onderscheid zich van de commerciële campings o.m. door de grote mate van vrijheid. De omgeving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Het is ter wille van de leefbaarheid op onze Minicamping noodzakelijk te wijzen op enkele regels. U doet ons een groot genoegen als u deze regels nakomt.

Huisvuil
Probeer onze Minicamping VRIJ te houden van ratten en andere ongedierte.
Deponeer Uw huisvuil in de daarvoor bestemde containers.

GROEN: Groente –fruit en tuinafval
GRIJS: Huisvuil en blik (uitsluitend in dicht gebonden zakken)
GLASBAK: Glas
PAPIER: Papierbak
CHEMISCH STORTBAK: Chemische toiletemmers

Sport en spel
Kunnen op onze minicamping ruimschoots worden beoefend.
Kies daarvoor steeds een plek op voldoende afstand van tenten/caravans of op de daarvoor bestemde speelweide.
* Jeu-de boules en klootschietballen kun je hier huren. Pingpong balletjes kun je hier kopen.
* Willen kinderen of ouders die gebruik maken van de fietsen/skelters /karren etc. ervoor zorgen, dat deze na gebruik ( ‘s avonds) of bij regen, onder het daarvoor bestemde afdak
komen te staan. Willen jullie erop toezien dat er niet om het toiletgebouw en auto’s wordt
gefietst.
* Er mag ook gebruik gemaakt worden van de trampoline, maar dan wel zonder schoenen,
niet meer dan 2 personen erop. Gebruik hiervan is wel voor eigen risico.
* U kunt gebruik maken van de recreatieruimte ook bij slecht weer.

Aansprakelijkheid
Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid. Voor verzekeringen dient uzelf te zorgen.

Bij vertrek
De watersleutel inleveren, zoniet dan wordt dit in rekening gebracht. Betalingen liefst de avond voor vertrek. Vertrek voor 11.00 uur.

Vernieling
Bij vernieling van ons eigendom wordt de verantwoordelijke persoon aansprakelijk gesteld.

Bezoekers
Mag u natuurlijk ontvangen, maar ze moeten het reglement in acht nemen. Auto’s van de bezoekers dienen op de daarvoor aangewezen plaats te worden geparkeerd. Uiteraard geldt een uitzondering voor invaliden.

Kunstgras
Is aan te bevelen in uw voortent/tent, geen plastic.

Stee
Zit, kook gelegenheid met koel/diepvries en bibliotheek. Deze dient men schoon achter te laten.

Auto’s
Worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Het wassen van de auto’s bij de parkeerplek wordt niet toegestaan. Voorkom geluidsoverlast door overmatig heen en weer rijden. Na 23.00 uur en voor 07.00 uur is autorijden op de minicamping niet toegestaan.

Afvalwater
Gooi het afvalwater niet in de omgeving van uw tent of caravan weg, maar gooi het in de spoelbak.

Elektra
Het is niet toegestaan om elektrische kachels te gebruiken.

Toiletten
Gebruiken we samen en we moeten ze dus ook samen schoon achterlaten. Wees na elk verblijf trots op een schoon toilet !!!

Huisdieren
Worden na overleg toegelaten, maar ze moeten wel aan de lijn worden gehouden. Ze moeten buiten het terrein worden uitgelaten en zorgt u ervoor dat ze geen hinder veroorzaken.

Rusttijd
Geldt op onze Minicamping tussen 23.00 en 7.00 uur. Besef dat radio en televisie in deze rustige omgeving erg hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen. Zorg dat niemand last heeft van u en de uwen.

Onderverhuur
Het gratis beschikbaar stellen van tent of caravan aan vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de beheerder. Overnachtende loge’s betalen hetzelfde tarief als de kampeerder.

Beplanting
Rond onze Minicamping is beplanting aangebracht om tenten en caravans te ontrekken aan het oog van andere genieters van ons mooie landschap. Probeer het groen zoveel mogelijk in stand te houden. Snoeien en/of verwijderen is slechts toegestaan na overleg met de beheerder.

Lectuur
In de daarvoor bestemde lectuurbak.

Barbecueën
In overleg.